Medicinsk elevhälsa

Skolsköterska  på Tunabergsskolan är Kristina ”Lillis” Danielsson.  Skolläkaren heter  Louise Diös och kommer till skolan några ggr/termin. Tid till Skolläkaren bokas via skolsköterskan  för tillväxt- och skolrelaterade problem. Mottagningsverksamhet: Under dagen kan eleven själv komma utan att boka tid. Det kan röra sig om enklare sjukvård, frågor om kost, motion, samtal mm.  Hälsobesök och vaccination: Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer, se basprogram. Vid hälsobesöket i 7;an ges eleven möjlighet att prata om sin egen hälsa. Områden som berörs är fysisk och psykisk hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete, trivsel i skolan samt ANT (alkohol, narkotika, tobak). Vid hälsobesöket erbjuds även ryggundersökning, synundersökning och mätning av längd och vikt. Sekretess: Skolsköterskan har tystnadsplikt och informerar inte den övriga personalen om den enskilde elevens behov utan medgivande från föräldrar.  Det är viktigt att du som förälder själv kontaktar skolsköterskan och/eller läraren om ditt barns hälsotillstånd kräver extra uppmärksamhet. Specialkost: Elev/föräldrar är ansvariga för att husmor i skolans matsal informeras om det finns matallergi och behov av specialkost. En blankett för specialkost fylls i och skrivs på av förälder, som lämnas till husmor. EHT och EHM: Skolsköterskan ingår också i Elevhälsoteamet (EHT) som träffas varje vecka och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor. Vid Elevhälsomöten (EHM) deltar föräldrar, elev, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan. Försäkring:  Försäkringen gäller alla barn och unga som är folkbokförda i Uppsala kommun. Samtliga utbildningar från förskola till vuxenutbildning omfattas oavsett om de drivs i kommunal-, självstyrande- eller fristående regi. Föräldrar ansvarar själva för att anmälan görs till försäkringsbolaget. Se länk. Skolhälsovårdens samarbetspartner utanför skolan är bl. a. Barnspecialist mottagningen Samariterhemmet 018-611 89 34 BUP Akademiska sjukhuset 018-611 00 00 BUP Svartbäcken 018-611 74 42 Socialjänstens Råd och Stödversamhet 018-727 16 42 Ungdomshälsan 018-611 57 40 VITS-teamet (vid utredningar) Grundskoleteamet (som arbetar mot droger) 018-727 15 46 Elevhälsans basprogram Information om vaccinationer på skolan Elevhälsobroschyr till vårdnadshavare Försäkringsbesked 2012- 2013 Försäkringen gäller alla barn och unga som är folkbokförda i Uppsala kommun. Samtliga utbildningar, från förskola till vuxenutbildning, omfattas oavsett om de drivs i kommunal-, självstyrande- eller fristående regi. Försäkringsbesked 2012-2013 Skadeanmälan

11 december 2014